Fra FidMe til H Rewards

Zleep Hotels får nyt loyalitetsprogram

Zleep Hotel Ballerup

(ENGLISH BELOW)

Vi kan med stor glæde fortælle, at Zleep har fået et splinternyt loyalitetsprogram – og det er bare godt!

 

Loyalitetsprogrammet giver alle Zleep-gæster helt unikke hotelfordele. Programmet, der har fået navnet H Rewards, er udviklet af den tyske hoteloperatør, Deutsche Hospitality, der også er vores medejer. Udover Zleep omfatter Deutsche Hospitality de fire kendte hotelmærker: Steigenberger Hotels and Resorts, MAXX by Steigenberger, Jaz in the City og IntercityHotel. I alt drifter Deutsche Hospitality tæt på 150 hoteller i 20 lande fordelt over tre kontinenter. At et loyalitetsprogram favner hele fem hotelkæder, er helt unikt, og det kan nu komme dig som Zleep-gæst til gode.

Om loyalitetsprogrammet: Programmet er simpelt og inddelt i forskellige niveauer. Jo flere overnatninger du har, desto højere et niveau rangeres du på. Niveauerne er opdelt i STAR, SILVER, PRESTIGE, GOLD, PLATINUM og DIAMOND, der alle har forskellige rabatter tilknyttet. Om du ønsker at bruge dine fordele hos Zleep eller ved en af de andre fire hotelkæder, bestemmer du helt selv. På hvert niveau indsamler du samtidig point. Pointene kan du ved Zleep vælge at indløse til gratis overnatninger eller morgenmad. Du kan naturligvis også vælge at indløse dine point ved de andre hotelkæder.

Du kan læse meget mere om loyalitetsordningen og de mange fordele her.

Vi gør opmærksom på, at enkelte fordele varierer fra hotel til hotel. Henvend dig gerne i receptionen på hotellet for at høre nærmere om Zleeps fordele eller ring på 70 235 635, hvis du har spørgsmål.

Overgangsperioden: Det er allerede nu muligt at oprette en H Rewards-konto og herved få glæde af de mange fordele. Har du ikke mulighed for at oprette en konto lige nu og her, vil du fortsat kunne benytte FidMe til og med den 31. august 2020. Vi opfordrer dog til, at du hurtigst muligt overgår til det nye program.

Du kan registrere dig ved H Rewards her eller i receptionen ved dit næste Zleep-ophold. Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at anvende FidMe og H Rewards samtidig. Såfremt du har gratis overnatninger til gode hos FidMe, skal disse senest indløses den 31. december 2020, hvorefter de udløber.

Startfordele: Alle, der tilmelder sig den nye loyalitetsordning via ovenstående registreringslink, får 10% rabat på første booking foretaget direkte ved H Rewards. Tilmelder du dig på hotellet, får du i stedet en gratis drink. Book dit ophold ved H Rewards her.

  • At booke som privat person: For at dine overnatninger kan registreres som loyalitetsovernatninger, skal du booke via H Rewards egen hjemmeside (og altså ikke via Zleep). Det er nemt at booke og kræver blot, at du opretter dig. Ved check ud vil receptionisten overføre dine point til din H Rewards-konto.
  • At booke som firmakunde: Har du eller din virksomhed en firmaaftale med Zleep, kan du fortsat registrere dig som privat person i H Rewards og få point for dine overnatninger. Firmaovernatninger bookes fortsat ganske som normalt og registreres derfor ikke automatisk som en H Rewards-overnatning. I stedet skal du ved check ud henvende dig i receptionen eller sende en mail til hrewards@zleep.com og her oplyse medlemsnummer, hvorefter vi manuelt overfører dine point. Dette er en midlertidig løsning, som hurtigst muligt vil automatiseres. Dine firmapriser kan ikke kombineres med H Rewards niveaurabatter, men du kan dog altid drage fordel af de mange niveaufordele. De point, du opsparer, kan ligeledes indløses til fordele som f.eks morgenmad. Booker du via en tredjeparts rejseagent (såsom booking.com og lignende), kan du ikke få fordele i H Rewards.

 

Vi glæder os til at se dig som H Rewards-medlem i nærmeste fremtid, og håber at du vil nyde godt af de mange, unikke hotelfordele.

De bedste hilsner Zleep Hotels.

 

PS: Har du stempler til gode?

Du skal naturligvis ikke snydes for besparelser, hvis du har samlet stempler i din app men fortsat ikke har nok til en gratis overnatning. Derfor får du resten af året 10% i rabat, når du booker ophold via Zleep.com.

Rabatordningen er en kompensationsmulighed til dig, der mister FidMe-stempler ved overgangen til H Rewards.

Sådan gør du: For at spare de 10% skal du booke dit ophold her på hjemmesiden og bruge rabatkoden PROHR10. Procenterne fratrækkes flexprisen og kan ikke kombineres med tilbud, firmarabatter eller rabatter gennem H Rewards. Rabatordningen udløber den 31. december 2020. Book her.

 


We are pleased to announce that Zleep has a brand-new loyalty program – and it is really great!

 

The loyalty program ensures all Zleep guests unique hotel benefits. The program, named H Rewards, is developed by the German hotel operator, Deutsche Hospitality, who is also our co-owner. In addition to Zleep, Deutsche Hospitality includes the four well-known hotel brands: Steigenberger Hotels and Resorts, MAXX by Steigenberger, Jaz in the City and IntercityHotel. In total, Deutsche Hospitality operates almost 150 hotels in 20 countries across three continents. The fact that a loyalty program embraces a total of five hotel chains is completely unique, and now this will be beneficial to you as a Zleep guest.
About the loyalty program: The program is simple and divided into different tier levels. The more nights you spend at Zleep, the higher tier level you gain. The levels are divided into STAR, SILVER, PRESTIGE, GOLD, PLATINUM and DIAMOND, all of which have different member rates and benefits attached. You decide whether you wish to make use your benefits at Zleep or at one of the other four hotel chains. At each tier level you will also be able to collect points. At Zleep, you can choose to redeem those points for free nights or breakfast. Of course, you can also choose to redeem your points at the other hotel chains.

You can read much more about the loyalty program and the many benefits here.
Please note that some benefits may vary from hotel to hotel. Therefore, please address the reception if you have any questions regarding Zleep’s benefits or call +45 70 235 635.
The transition period: It is already possible to create an H Rewards account and thus enjoy the many benefits. If you do not have the opportunity to create an account here and now, FidMe will still be available until and including August 31st, 2020. However, we encourage you to switch to the new program as soon as possible.
Sign up for H Rewards here or at the reception the next time you visit Zleep. We would like to point out that it is not possible to use FidMe and H Rewards at the same time. If you have any free nights in the FidMe app, these must be redeemed no later than December 31st, 2020, after which they expire.
Starting benefits: Everyone who signs up for the new loyalty program via the registration link above gets a 10% discount on the first booking registered directly at H Rewards. If you register at the hotel, you will receive a free drink instead. Book your stay online her.
  • To book as a private guest: For your nights to be registered as loyalty nights, you must book via H Reward’s own website (and therefore not via Zleep). It is easy to book and just requires a sign up. Upon check out, the receptionist will transfer your points to your H Rewards account.
  • To book as a corporate guest: If you or your company has a corporate agreement with Zleep, you can still register as a private guest in H Rewards and hereby collect points for your stays. Corporate stays must still be booked as usual and are therefore not automatically registered as an H Rewards stay. Instead, at check out, we ask of you to address the reception or send an email to hrewards@zleep.com and provide us your membership number, after which we will manually transfer your points. This is a temporary solution that will be automated as soon as possible. Corporate rates and discounts cannot be combined with H Reward’s member rate discounts, but you can always benefit from the tier level’s integrated advantages. Likewise, the points you collect during your stay can be redeemed for benefits such as free breakfast. If you book your stay through an online travel agent (such as booking.com or the like), you do not get access to the benefits.

 

We look forward to seeing you as an H Rewards member in the near future and hope you will enjoy the many unique hotel benefits.

Best regards Zleep Hotels.

 

PS: Do you still have stamps left?

If you still have stamps in your FidMe app but not enough for a free night upon transition to H Rewards, you will in stead get a 10% discount for the rest of the year when you book your stays directly at zleep.com.
How to book: To save the 10%, you have to book your stay on zleep.com and use the discount code PROHR10. The discount will be deducted from the flex price and cannot be combined with offers, corporate discounts or discounts through H Rewards. This discount offer expires December 31st, 2020. Book here.